Home | Gastenboek | Links | Contact | Sitemap
Sint Pieterskerk Rosmeer
  • Geschiedenis
• Kerk Sint Pieter
• Pastoors
• Geestelijken
• Sacramentsprocessie

 

 

Pastoor Wilhelmus Willems

Wilhelmus ontving de tonsuur (kruinschering) in het seminarie te Luik op 1 juni 1787. Hierdoor behoorde hij tot de geestelijke stand en kon hij beneficiant worden van het Onze-Lieve-Vrouwaltaar in Rosmeer. Dit werd hij ook vóór het overlijden van zijn voorganger Aegidius Plateus op 14 oktober 1798.

Ouderlijke woning familie WillemsDe Fransen doorkruisten op een zeer onaangename manier zijn plannen om priester te worden, want ten gevolge van de Franse Revolutie werd het seminarie in Luik gesloten. Wilhelmus moest noodgedwongen naar huis en leefde als seminarist ondergedoken samen met zijn pastoor Antonius Reijners in een verborgen gebedsruimte van zijn ouderlijke woning (familie Willems in de Diepestraat – Schijvenstraat).

In een brief (in het Latijn) uit 1800 van pastoor Reijners, gericht aan de bisschop van Luik die in Keulen verbleef, vraagt de pastoor aan de bisschop de kleine wijdingen en het subdiaconaat toe te dienen aan zijn seminarist.

Deze wordt inderdaad op 7 juni 1800 subdiaken gewijd.

Intussen zette hij zich in het geheim in voor de opvoeding en het godsdienstonderricht van de jeugd van Rosmeer en met succes.

Wanneer hij priester gewijd werd, weten wij niet, maar het moet alleszins vóór of in 1802 gebeurd zijn, want van 1802 tot 1814 was hij rector in Hees.

Van 1 oktober 1814 tot aan zijn dood, op 4 oktober 1829, was hij bedienaar van de kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Wilre en Montenaken (Vroenhoven), zo vernemen wij uit de overlijdensakte van de gemeente Vroenhoven:

Op heden den vierden october des jaars achttien honderd negen en twintig, ten twee ure na middag, zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Vroenhoven, Distrikt Maastricht, Provincie Limburg, verschenen De heer Pieter Vranken te Wilre gemeente Vroenhoven woonachtig, Roomsch Priester van beroep, oud drie en twintig jaren, die gezegd heeft den overledenen Pastor te zien sterven, en Walter Nicolaes te Wilre in den Vroenhoven woonachtig, koster der kerk Wilre en Montenaken van beroep, oud zes en dertig jaren, die gezegd heeft den overledenen Pastor te zien sterven, dewelke ons verklaard hebben, dat op heden ten zes ure ’s ochtends overleden is in het Pastoraal huis van Wilre De heer Willem Willems Desservitor der Kerk Wilre en Montenaken, oud zes en vijftig jaren, geboren te Rosmeer den 21 mei 1772, woonachtig te Wilre in den Vroenhoven Distrikts Maastrichts, zoon van Hubert Willems en van Gertrudis Leclerc, beide overleden.
Na gedane voorlezing aan de deklaranten hebben deze met ons deze akte van overlijden getekend.
De Burgemeester voornoemd (handtekening onleesbaar).

 

terug
 
 
Website: Copyright Heemkundekring Rosmeer - Alle rechten voorbehouden